HAKUTA.,JSC Trên HTV7 Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh